BCTC 2018

19102018 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất Quý 3/2018: Download

19102018 – KSH – CBTT BCTC riêng Quý 3/2018: Download

14092018 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 đã soát xét: Download

14092018 – KSH – CBTT BCTC riêng bán niên năm 2018 đã soát xét: Download

01082018 – KSH – Đính chính BCTC Công ty mẹ Quý II/2018: Download

01082018 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất Quý II/2018 (Kèm giải trình): Download

30072018 – KSH – CBTT BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2018: Download

27042018 – KSH – CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018: Download

27042018 – KSH – CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi