BCTC 2009

Báo cáo tài chính kiểm toán 2009: Download

Báo cáo tài chính kiểm toán 2009: Download

Báo cáo tài chính quý 4/2009: Download

Kết quả kinh doanh qúy 4/2009: Download

Báo cáo tài chính quý 3/2009: Download

Kết quả kinh doanh quý 3/2009: Download

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2009: Download

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2009: Download

Kết quả kinh doanh soát xét quý 2/2009: Download

Kết quả kinh doanh khồng soát xét quý 2/2009: Download

Báo cáo tài chính đầy đủ quý 1/2009: Download

Báo cáo tài chính quý 1/2009: Download

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi