BCTC 2010

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010: Download

Báo cáo tài chính quý 4/2010: Download

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4/2010: Download

Kết quả kinh doanh quý 4/2010: Download

Báo cáo tài chính quý 3/2010: Download

Kết quả kinh doanh quý 3/2010: Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010: Download

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2010: Download

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2010: Download

Báo cáo tài chính quý 1/2010: Download

Kết quả kinh doanh quý 1/2010: Download

Bảng cân đối kế toán quý 1/2010: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi