BCTC 2012

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012: Download

Kết quả kinh doanh KT năm 2012: Download

Đính chính thuyết mình BCTC quý 4/2012: Download

Đính chính kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2012: Download

Kết quả kinh doanh quý 4/2012: Download

Bổ sung thông tin về các bên liên quan trong BCTC quý 3/2012: Download

Báo cáo tài chính quý 3/2012: Download

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2012: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2012: Download

Báo cáo tài chính họp nhất quý 1/2012: Download

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012: Download

Báo cáo tài chính quý 1/2012: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi