BCTC 2013

Đính chính ý kiển kiểm toán và công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2013: Download

Kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2013: Download

Báo cáo tài chính quý 4/2013: Download

Đính chính BCTC quý 3/2013: Download

Báo cáo tài chính quý 3/2013: Download

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2013: Download

Kết quả kinh doanh soát xét bán niên năm 2013: Download

Kết quả kinh doanh quý 2/2013: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2013: Download

Bổ sung thuyết minh BCTC quý 1/2013: Download

Đính chính kết quả kinh doanh quý 1/2013: Download

Báo cáo tài chính quý 1/2013: Download

Kết quả kinh doanh quý 1/2013: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi