BCTC 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán: Download

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và giải trình KQKD so với cùng kỳ: Download

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và giải trình KQKD so với cùng kỳ: Download

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2016 và giải trình KQKD so với cùng kỳ: Download

Đính chính báo cáo tài chính quý 1/2016: Download

Báo cáo tài chính quý 1/2016: Download

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi