BCTC 2017

09042018 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất 2017 đã kiểm toán và giải trình số liệu BCTC: Download

07042018 – KSH – CBTT BCTC riêng 2017 đã kiểm toán: Download

30012018 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất quý 4/2017: Download

30012018 – KSH – CBTT BCTC công ty mẹ quý 4/2017 và giải trình về BCTC: Download

20171030 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất quý 3/2017: Download

20171030 – KSH – CBTT BCTC công ty mẹ quý 3/2017 và giải trình về BCTC: Download

20170830 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất năm 2017 đã soát xét và giải trình: Download

20170830 – KSH – CBTT BCTC riêng bán niên 2017 đã soát xét và giải trình: Download

20170731 – KSH – CBTT BCTC hợp nhất Quý 2/2017: Download

20170720 – KSH – CBTT và giải trình BCTC Qúy 2 Năm 2017: Download

20170419 – KSH – CBTT và giải trình BCTC Quý 1 Năm 2017: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi