Năm 2011

20111212-KSH-TB giao dich CP nguoi co lien quan CDNB (dinh chinh ngay 07.12): Download

20111207-KSH-TB Giao dich co dong noi bo: Download

20111207-KSH-Tb gd cd nb DTTPhuong: Download

20111206-KSH-Giai trinh giam gia chung khoan 10 phien: Download

20111205-KSH-TB giao dich CP CDNB_Ng Tien Dung: Download

20111125-KSH-Giai trinh bien dong kqkd quy 3_2011: Download

20111104-KSH-Nghị quyết HĐQT: Download

20110718-KSH-Dinh chinh Bao cao KQGD CP CDNB: Download

20110711-KSH-Bao cao KQGD CP CDNB: Download

20110629-KSH-TB giao dich CP CDNB: Download

20110509-KSH-giai trinh y kien kiem toan: Download

20110429-KSH-Giay uy quyen CBTT: Download

20110405-KSH-Giai trinh chenh lech BCTC quy 4 va BCTC kiem toan: Download

20110215-KSH-TB thong tin ve to chuc DHCD thuong nien: Download

20110111-KSH-Quyet dinh HDQT: Download

20110107-KSH-CBTT nhan su: Download

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi