Năm 2010

Nghị quyết HĐQT ngày 16/03/2010: Download

Giải trình Báo cáo tài chính chưa kiểm toán với báo cáo tài chính đã kiểm toán: Download

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 02/04/2010: Download

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010: Download

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010: Download

Công văn giải trình tăng giảm lợi nhuận của quý 1/2009 với quý 1/2010: Download

Công văn giải trình tăng giảm lợi nhuận của quý 2/2009 với quý 2/2010: Download

Nghị quyết số 08/2010/KSH/NQ-HĐQT: Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009: Download

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi