Năm 2012

20121122-KSH-Giai Trinh KQKD Quy 3 Nam 2012: Download

20120731-KSH-Giai Trinh KQKD Quy 2 Nam 2012: Download

20120731-KSH-Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri 6 Thang Dau Nam 2012: Download

20120612-KSH-Nghi Quyet HDQT So 28: Download

20120514-KSH-Bao Cao KQGD NVLQ CDNB-Nguyen Thi Xuyen: Download

20120425-KSH-Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012: Download

20120423-KSH-Giai Trinh Cham Nop BCTC KT Nam 2012: Download

20120417-KSH-Bao Cao KQGD CDL-Nguyen Xuan Mai: Download

20120312-KSH-Moi Hop DHCD Thuong Nien 2012: Download

20120217-KSH-Nghi quyet HDQT ve mien nhiem va bo nhiem TV HDQT va TGD: Download

20120216-KSH-Thay the cho NQ01: Download

20120213-KSH-NQHDQT: Download

20120208-KSH-Giai trinh bien dong kqkd quy 4_2011: Download

20120202-KSH-KQGD CP nguoi co lien quan CDNB: Download

20120116-KSH-Bao cao KQGD CP CDNB_Dang Thi Thu Phuong: Download

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi