Năm 2013

20131007_20131007-KSH-Giai Trinh Bo Sung Luu Y Trong BCTC Soat Xet Ban Nien Nam 2013: Download

20130904-KSH-Giai Trinh Ngoai Tru Trong BCTC Soat Xet Ban Nien Nam 2013: Download

20130822-KSH-Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Doc: Download

20130821-KSH-Giai Trinh So Lieu BCTC Truoc Va Sau Soat Xet: Download

20130730-KSH-Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2013: Download

20130717-KSH-CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 2013: Download

20130716-KSH-Dieu Le Cty Ban Hanh Ngay 28 Thang 6 Nam 2013: Download

20130614-KSH-CBTT Tai Lieu Hop DHCD Thuong Nien Nam 2013: Download

20130613-KSH-CBTT hop DHCD TN2013: Download

20130509-KSH-Nghi Quyet HDQT Ve Viec To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2013: Download

20130504-KSH-Giai Trinh Cham Nop Bao Cao Thuong Nien Nam 2012: Download

20130504-KSH-Giai Trinh Cham CBTT Nghi Quyet HDQT: Download

20130424-KSH-Giai Trinh Nguyen Nhan Lo Nam 2012 Va Bien Phap Khac Phuc: Download

20130424-KSH-Giai Trinh Bien Dong KQKD Quy 1 Nam 2013 So Voi Cung Ky: Download

20130422-KSH-Gia Han Thoi Gian To Chuc DHCD Thuong Nien 2013: Download

20130422-KSH-CBTT Thanh Vien HDQT Tu Nhiem: Download

20130409-KSH-Nghi Quyet HDQT Ve Viec Go Von Vao Cty CP Khoang San Luyen Kim Mau: Download

20130404-KSH-Giai Trinh Bo Sung Chenh Lech BCTC Nam 2012 truoc Va Sau Kiem Toan: Download

20130402-KSH-Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan: Download

20130311-KSH-Bao Cao KQGD NCLQ CDNB-Pham Thi Trinh: Download

20130205-KSH-Bo Sung Danh Sach NCLQ Va CDNB Trong Bao Cao Quan Tri Cty Nam 2012: Download

20130131-KSH-Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty Nam 2012: Download

20130128-KSH-Giai Trinh KQKD Quy 4 Nam 2012: Download

20130124-KSH-Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Minh Hoan: Download

20130111-KSH-Thong BaoGD CDNB-Nguyen Minh Hoan: Download

20130110-KSH-CBTT Viec Ngung Nha May Hamico I: Download

20130109-KSH-Nghi Quyet HDQT Tam Ngung San Xuat Nha May Gach: Download

 

 

 

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi