Năm 2014

20141227_20141227 – KSH – Bao Cao KQ Chao Ban CP Rieng Le: Download

20141118_20141118 – KSH – CBTT Thay Doi So Luong CP Luu Hanh: Download

20141106_20141106 – KSH – Giai Trinh Tinh Hinh Hoat Dong Va BCTC Quy 3 Nam 2014: Download

20141104_20141104 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 59B Ve Viec Chuyen Nhuong Von Gop Tai Cty Luyen Kim Mau: Download

20141103_20141103 – KSH – Bao Cao KQ Phat Hanh CP Cho CBCNV: Download

20141027_20141027 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 66 Ve Viec Phat Hanh CP Rieng Le: Download

20141021_20141021 – KSH – CBTT Thay Doi Giay DKKD Lan Thu 13: Download

20141021_20141021 – KSH – CBTT Phat Hanh Co Phieu Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho Nguoi Lao Dong: Download

20141016_20141016 – KSH – Dinh Chinh Nghi Quyet HDQT So 61: Download

20141014_20141014 – KSH – Thay Doi Nguoi Uy Quyen CBTT: Download

20141013_20141013 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 65 Ve Viec Thay Doi Ke Toan Truong Va Nguoi CBTT: Download

20141010_20141010 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec Phat Hanh CP Chao Ban Cho CBCNV: Download

20141010_20141010 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 64 Ve Viec Chuyen Nhuong Von Tai Cty Bac Viet: Download

20141003_20141003 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 61 Ve Viec Gop Von Vao Cty Bac Viet: Download

20141001_20141001 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 60 Ve Viec Gop Von Vao Cong Ty Con: Download

20140926_20140926 – KSH – CBTT Doi Ten Va Thanh Lap Cong Ty Con: Download

20140924_20140924 – KSH – Thay Doi Giay DKKD: Download

20140924_20140924 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 58 Ve Viec Thay Doi Tru So Chinh: Download

20140915_20140912 – KSH – NQ HDQT so 57 ve hop tac kinh doanh voi CT TNHH Venergy: Download

20140911_20140911 – KSH – Hop tac kinh doanh voi Cong ty TNHH Venergy: Download

20140910_20140910 – KSH – BC thay doi SH CDL – Nguyen Xuan Mai: Download

20140903_20140829 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 56 Ve Viec Hop Tac Kinh Doanh: Download

20140829_20140829 – KSH – CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2014: Download

20140829_20140829 – KSH – CBTT Thay Doi Giay DKKD Va Giai Trinh Tang 10 Phien Lien Tuc: Download

20140827_20140827 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 41 ve Viec Thay Doi Thanh Vien HDQT Va TGD: Download

20140815_20140815 – KSH – Giai Trinh Chenh Lech BCTC Quy 2 Nam 2014 Truoc Va Sau Soat Xet: Download

20140808_20140808 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 90 Ve Viec Huy Lay Y Co Dong Bang Van Ban Va Se To Chuc DHDCD Bat Thuong: Download

20140804_20140804 – KSH – Bo Sung Danh Sach CDNB Va NCLQ Trong Bao Cao Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2014: Download

20140730_20140730 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 87 Ve Viec Lay Y Kien CD Bang Van Ban: Download

20140730_20140730 – KSH – Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2014: Download

20140722_20140722 – KSH – Giai Trinh KQKD Quy 2 Nam 2014 So Voi Cung Ky: Download

20140630_20140630 – KSH – CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 2014: Download

20140523_20140523 – KSH – Giai Trinh KQKD Quy 1 Nam 2014 So Voi Cung Ky: Download

20140507_20140507 – KSH – Tai Lieu DHDCD Thuong Nien Nam 2014: Download

20140507_20140507 – KSH – Cong Van Giai Trinh Cham CBTT Bao Cao Thuong Nien Va Nghi Quyet HDQT: Download

20140425_20140425 – KSH – Thong Bao Thoi Gian Dia Diem Va Noi Dung Hop DHDCD Thuong Nien Nam 2014: Download

20140423_20140422 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy: Download

20140422_20140422 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy: Download

20140422_20140422 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 12 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy: Download

20140422_20140422 – KSH – Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 2013: Download

20140422_20140422 – KSH – Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 2014 Va CBTT BCTC Quy 1 Nam 2014: Download

20140403_20140403 – KSH – Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 2013: Download

20140401_20140331 – KSH – CBTT Gia Han Thoi Gian To Chuc DHDCD Thuong Nien Nam 2014: Download

20140331_20140331 – KSH – Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 2013: Download

20140127_20140127 – KSH – Giai Trinh KQKD Quy 4 Nam 2013 So Voi Cung Ky: Download

20140125_20140125 – KSH – Bao cao quan tri nam 2013: Download

20140123_20140123 – KSH – Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 2013: Download

20140113_20141003 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 62 Ve Viec Chuyen Nhuong Cong Ty Con De Can Tru Cong No: Download

 

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi