Năm 2015

20151120_20151120 – KSH – CBTT Thay Doi Giay Chung Nhan DKDN Lan Thu 15: Download

20151027_20151027 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 6 Ve Thay Doi Ke Toan Truong: Download

20150908_20150908 – KSH – Giai Trinh Khong Thuyet Minh Bao Cao Bo Phan Trong BCTC Soat Xet Ban Nien Nam 2015: Download

20150821_20150821 – KSH – Tbao Thay Doi NY: Download

20150817_20150817 – KSH – QD Thay Doi NY: Download

20150814_20150814 – KSH – CBTT Thay Doi So Luong CP Luu Hanh: Download

20150810_20150810 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 5 Ve Viec Thay Doi Don Vi Kiem Toan BCTC Nam 2015: Download

20150804_20150804 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 04 Ve Viec Thong Qua Ho So NYBS: Download

20150720_20150720 – KSH – Bao Cao KQ Phat Hanh Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho CBCNV: Download

20150717_20150717 – KSH – Bao Cao Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2015: Download

20150708_20150708 – KSH – CBTT Gia Han Thoi Gian Nop Tien Mua CP Va Thay Doi So TK Nop Tien: Download

20150701_20150701 – KSH – CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 2015: Download

20150619_20150619 – KSH – CBTT Phat Hanh CP Cho CBCNV: Download

20150604_20150604 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 3 Ve Phuong An Phat hanh Co Phieu Cho CBCNV: Download

20150522_20150522 – KSH – Nghi Quyet HDQT So Ve Viec Tieu Chi Lua Chon CBCNV Phat Hanh Co Phieu: Download

20150522_20150522 – KSH – Bau Truong Ban Kiem Soat: Download

20150504_20150504 – KSH – CBTT Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Thuong Nien Nam 2015: Download

20150410_20150410 – KSH – Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Va Y Kien Ngoai tru Trong BCTC KT Nam 2014: Download

20150406_20150406 – KSH – Gia Han Thoi Gian To Chuc DHDCD Thuong Nien Nam 2015: Download

20150123_20150123 – KSH – CBTT Duong Link Cung Cap Tai Lieu Cac Khoan Tien Thu Duoc Tu Dot Phat Hanh: Download

20150122_20150122 – KSH – Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty Nam 2014: Download

20150115_20150115 – KSH – CBTT Thay Doi So Luong CP Co Quyen Bieu Quyet Dang Luu Hanh: Download

20150112_20150112 – KSH – CBTT Thay Doi Giay DKKD Lan Thu 14: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao Ve So Huu CDL-Nguyen Cong Cuong: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao Ve So Huu CDL-Cty CP DT Va PT Nong Nghiep Xanh Viet Nam: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao KQGD CDNB-Tran Long Hung: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Van Long: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Ngoc Ha: Download

20150109_20150109 – KSH – Bao Cao KQGD CDNB-Nguyen Cong Hung: Download

20150106_20150106 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 68 Ve Viec Sua Doi Dieu Le: Download

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi