Năm 2016

20170123-KSH-CBTT Báo cáo quản trị năm 2016: Dowload

29112016 – KSH – CBTT thay đổi người được ủy quyền CBTT: Download

KSH – CV giải trình giá cổ phiếu KSH tăng trần 10 phiên liên tục: Download

20161103_20161103 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 17 Va 18 Ve Phat Hanh Co Phieu: Download

20161018_20161018 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQT So 13-14-15-16 Ve Viec Gop Von Va Mua Co Phan: Download

20161007_20161007 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 12 Ve Mien Nhiem Va Bo Nhiem TV HDQT: Download

20160930_20160930 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 11 Ve Tieu Chi Lua Chon CBCNV Mua CP: Download

20160928_20160928 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 10 Ve Mien Nhiem Pho TGD-Dang Thi Thu Phuong: Download

20160823_20160823 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 8 va So 9  Ve Viec Thoai Von Va Dau Tu: Download

20160816_20160815 – KSH – Nghi Quyet HDQT So 6 va 7 Ve Rut Von Hop Tac KD Va Mua Phan Von Gop: Download

20160812_20160812 – KSH – Dinh Chinh Bao Cao Ve Ngay Khong Con La CDL-Cty CP DT va PTNN Xanh Viet Nam: Download

20160803_20160803 – KSH – Bao Cao Ve Ngay Khong Con La CDL-Cty CP DT va PT NN Xanh Viet Nam: Download

20160729_20160729 – KSH – Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2016: Download

20160726_20160726 – KSH – CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 2016: Download

20160713_20160712 – KSH – CBTT Thay Doi Giay DKKD Lan Thu 16: Download

20160712_20160712 – KSH – Nghi Quyet HQDT So 5 Ve Thay Doi Ke Toan Truong: Download

20160627_20160627 – KSH – NQ HDQT bo nhiem Tong giam doc: Download

20160624_20160624 – KSH – CBTT Bau Truong Ban Kiem Soat: Download

20160608_20160607 – KSH – CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Thuong Nien Nam 2016: Download

20160523_20160520 – KSH – Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2016: Download

20160520_20160520 – KSH – CBTT Nghi Quyet HDQt So Ve Mien Nhiem Va Bau Bo Sung TVHDQT: Download

20160520_20160519 – KSH – CBTT Chot Danh Sach To Chuc DHDCD Thuong Nien Nam 2016: Download

20160513_20160513 – KSH – Dinh Chinh Bao Cao Ve Thay Doi SH Cua CDL-Cty CP DT Va PT Nong Nghiep Xanh Viet Nam: Download

20160512_20160512 – KSH – Bao Cao Ve Thay Doi SH Cua CDL-Cty CP DT Va PT Nong Nghiep Xanh Viet Nam: Download

20160504_20160504 – KSH – Bao Cao Ve Thay Doi SH Cua CDL-Cty CP DT Va PT Nong Nghiep Xanh Viet Nam: Download

20160428_20160428 – KSH – CBTT Gia Han To Chuc DHDCD Thuong Nien Nam 2016: Download

20160427_20160427 – KSH – Dinh Chinh BCTC Quy 1 Nam 2016: Download

20160421_20160421 – KSH – Giai Trinh KQKD Quy 1 Nam 2016 So Voi Cung Ky: Download

20160404_20160404 – KSH – Bao Cao Ve Thay Doi SHCDL-Vu Huy Quy: Download

20160401_20160401 – KSH – Nghi Quyet HDQT Ve Viec Chuyen Von Hop Tac Kinh Doanh Thanh Von Gop: Download

20160310_20160310 – KSH – Bao Cao Ve SH CDL-Vu Huy Quy: Download

 

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi