Năm 2017

29012018 – KSH – CBTT Báo cáo quản trị năm 2017: Download

20171027 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 2710a/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20171002 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 0210/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170914 – KSH – CBTT giấy chứng nhận đăng lý hoạt động văn phòng đại diện: Download

20170908 – KSH – CBTT NQ số 0709/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170908 – KSH – CBTT thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty: Download

20170901 – KSH – CBTT sửa đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19: Download

20170728 – KSH – CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017: Download

20170726 – KSH – CBTT CV chấp thuận của UBCKNN v/v gia hạn công bố BCTC cho KSH: Download

20170424 – KSH – CBTT CV xin gia hạn nộp BCTC niên độ tài chính 2017: Download

20170720 – KSH – CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017: Download

20170719 – KSH – CBTT CV xin gia hạn nộp BCTC quý 2/2017: Download

20170718 – KSH – CBTT hoàn tất việc nộp phạt về thuế: Download

20170718 – KSH – CBTT quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế: Download

20170715 – KSH – CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Download

20170704 – KSH – CBTT Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Download

20170616 – KSH – CBTT sửa đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18: Download

20170612 – KSH – CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Download

20170526 – KSH – Công văn chấp thuận báo cáo phát hành riêng lẻ KSH: Download

20170526 – KSH – CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành: Download

20170524 – KSH – Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Download

20170517 – KSH – CBTT sửa đổi đăng ký kinh doanh: Download

20170426 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 2504/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170413 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 1304/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170413 – KSH – CBTT thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành: Download

20170413 – KSH – Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: Download

20170410 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT 1004/2017/KSH/CV-HĐQT: Download

20170410 – KSH – Giải trình chênh lệch số liệu BCTC thời điểm 31/12/2016 chưa kiểm toán và đã kiểm toán: Download

20170410 – KSH – CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016: Download

20170405 – KSH – Thông báo công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn BCTC 2016: Download

20170404 – KSH – CBTT Thông báo hoàn tất việc nộp thuế: Download

20170403 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 0304/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170403 – KSH – CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế và công văn giải trình CBTT chậm: Download

20170328 – KSH – CBTT về việc xin gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán năm 2016: Download

20170328 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 2803/2017/KSH/NQ-HĐQT: Download

20170327 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược: Download

20170324 – KSH – báo cáo kết quả giao dịch của NCLQ CĐNB Trần Long Hưng: Download

20170321 – KSH – CBTT xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Download

20170320 – KSH – CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: Download

20170316 – KSH – CV CBTT Nghị quyết số 1603/2017/KSH-HĐQT: Download

20170316 – KSH – Thông báo của UBCKNN về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động KSH: Download

20170315 – KSH – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Trần Long Hưng: Download

20170308 – KSH – CBTT về việc UBCK chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi