Năm 2018

16112018 – KSH – QĐ về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty tại 2 Công ty liên kết Gia Huy và thịnh Vượng: Download

09112018 – KSH – Báo cáo giao dịch cổ phiếu ông Hoàng Văn Hải: Download

08092018 – KSH – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – ông Hoàng Văn Hải: Download

05102018 – KSH – Ông Hoàng Văn Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu: Download

05102018 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi sơ đồ tổ chức Công ty: Download

01102018 – KSH – CBTT NQ HDQT về việc bổ nhiệm GĐ điều hành: Download

01102018 – KSH- CBTT giấy uỷ quyền công bố thông tin: Download

01102018 – KSH- CBTT nghị quyết HĐQT số 0110/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

28092018 – KSH – Ông Hoàng Văn Hải báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn: Download

26092018 – KSH – giải trình nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo: Download

26092018 – KSH – Đính chính BCQT 6 tháng đầu năm 2018: Download

25092018 – KSH – CV CBTT Nghị quyết HĐQT số 2006/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

25092018 – KSH – giải trình công văn nhắc nhở của HSX: Download

18092018 – KSH – Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2018: Download

14092018 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 1409/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

14092018 – KSH – CBTT Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên năm 2018: Download

13092018 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 1309/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

28082018 – KSH – CBTT Nghị quyết HĐQT số 2808/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

24082018 – KSH- CBTT NQ HĐQT về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: Download

09082018 – KSH – Đính chính Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018: Download

06082018 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 0609/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

26072018 – KSH – CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018: Download

13072018 – KSH – CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán: Download

10072018 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 1007/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

30062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 3006A/2018/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan: Download

30062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 3006/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

29062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Download

29062018 – KSH – CBTT thay đổi ĐKDN và thay đổi mẫu dấu Công ty: Download

22062018 – KSH – CBTT BB họp Ban kiểm soát về việc thay đổi nhân sự: Download

21062018 – KSH – CBTT Giấy ủy quyền thực hiên CBTT: Download

19062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Huy Hoàng: Download

18062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng: Download

15062018 – KSH – CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN cấp thay đổi lần thứ 20: Download

13062018 – KSH – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi nội dung ĐKDN: Download

05062018 – KSH – Đính chính Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018: Download

30052018 – KSH – CBTT Biên bản bầu trưởng Ban kiểm soát: Download

30052018 – KSH – CBTT BB HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT: Download

30052018 – KSH – CBTT BB, NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Download

20052018 – KSH – CBTT NQ HDQT thông qua tài liệu họp và thành lập BKTTCCĐ ĐHĐCĐ thường niên 2018: Download

15052018 – KSH – CBTT thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018: Download

09052018 – KSH – CBTT NQ HĐQT số 0905/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

07052018 – KSH – CBTT sửa đổi đăng ký hoạt động VPDD sửa đổi lần thứ 1: Download

27042018 – KSH – CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018: Download

27042018 – KSH – CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018: Download

24042018 – KSH – CBTT CV chấp thuận việc gia hạn nộp BCTC niên độ 2018: Download

19042018 – KSH – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc: Download

12042018 – KSH – CBTT về việc thay đổi địa chỉ VPDD: Download

11042018 – KSH – CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2018: Download

11042018 – KSH – CBTT CV gia hạn nộp BCTC niên độ 2018: Download

05042018 – KSH – CBTT CV chấp thuận việc gia hạn họp ĐHĐCĐ 2018: Download

30032018 – KSH – CBTT NQ số 3003/2018/KSH/NQ-HĐQT: Download

20032018 – KSH – CBTT CV xin gia hạn họp ĐHĐCĐ 2018: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi