Tổng quan

Tổng quan về Damac GLS

Được thành lập từ tháng 10 năm 1967, Công ty cổ phần Damac GLS có tiền thân là Xí nghiệp Thực phẩm công nghiệp Phủ Lý – Doanh nghiệp Nhà nước. Tháng 2 năm 2008 Công ty đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán.


Tầm nhìn của Damac là trở thành một Tập đoàn lớn mạnh thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam xét về tổng giá trị tài sản đầu tư. Để đạt được tầm nhìn này, Damac sẽ đầu tư vào các lĩnh vực là thế mạnh tại từng địa phương với chiến lược đầu tư có chọn lọc và tạo nên sức mạnh hợp nhất


Sứ mệnh của Damac là hỗ trợ và tạo ra sự bứt phá cho các doanh nghiệp có tiềm năng tại địa phương nhằm khai thác các thế mạnh về môi trường, địa lý, xã hội tại các doanh nghiệp này, từ đó tạo ra môi trường làm việc ổn định cho nhiều lao động đồng thời tạo ra giá trị đầu tư tăng trưởng bền vững cho các cổ đông.